โครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3
เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งเริ่มโครงการครั้งแรก เมื่อปี 2559 โดยโครงการ
นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก
ในสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทาง
อาหาร ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์
ด้านการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ที่มีความมุ่งมั่นในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว  จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัล
นวัตกรรมระดับชาติหลายผลิตภัณฑ์ และนโยบายของภาครัฐที่กำลังผลักดัน
ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
 
Download ใบโครงการฯ
Download ใบสมัครโครงการฯ
 
Powered by MakeWebEasy.com