รายละเอียดโครงการ

โครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3 (King Rice Oil Group Award 2019) (ฉบับปรับปรุง)
 
1.วัตถุประสงค์
   1.1 เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก  สาขาโภชนาการ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         การอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์
         ผ่านการวิจัยและพัฒนา
   1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากรำข้าวของประเทศไทย
         ให้มากขึ้นระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 
2.ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 
กำหนดการกิจกรรม
วันที่ 1 เม.ย. - 15 ต.ค. 621. เปิดรับสมัครโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 622. ประกาศผลรางวัลทุนวิจัย
วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 623. พิธีมอบรางวัลทุนวิจัย และการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
    โดยนิสิต นักศึกษา (รูปแบบ Oral Presentation ทีมละ 10 นาที)  
    ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (โรงงานปู่เจ้าฯ)

3.ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
   3.1 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

         สาขาโภชนาการ

         สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

   3.2 จำนวนสมาชิกในทีม 1 - 3 คน / ทีม   

   3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน 

 

4.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำวิจัย

   โครงร่างงานวิจัยที่ส่งประกวด ต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (ไม่จำกัด

   จำนวนผลิตภัณฑ์) ได้แก่

   4.1 น้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 4,000 ppm

   4.2 น้ำมันรำข้าว King ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm 

   4.3 ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง

   4.4 แป้งรำข้าวคิง

 

5.ข้อกำหนดโครงร่างงานวิจัยที่ส่งประกวด

   5.1 โครงร่างงานวิจัยที่ส่งประกวด ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชนมาก่อน

   5.2 โครงร่างงานวิจัยที่ส่งประกวด จะต้องเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา 

 

6.การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำได้โดย

   6.1 กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวบรรจง ลงนามผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบทุกคน

         พร้อมแนบสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน

   6.2 จัดทำโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana

         ขนาดอักษร 16 โดยโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

         1. ชื่อโครงร่างงานวิจัย

         2. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

         3. วัตถุประสงค์

         4. สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิด

         5. การทบทวนวรรณกรรม

         6. วิธีการดำเนินงาน

         7. ขอบเขตของการวิจัย

         8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         9. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย

   6.3 ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 6.1 และ 6.2  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 ตุลาคม 2562

         ผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่

         6.3.1 ทาง E - mail ส่งมาที่ KingRiceOilGroupAward@KingRiceOilGroup.com พร้อมทั้งโทรแจ้ง

                  ผู้ประสานงานโครงการ คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร

                  (02) 249 9348 - 52 ต่อ 1836 หรือ (081) 499 2560 เพื่อยืนยันการได้รับเอกสารการสมัคร

                  โดยขอกำหนดรูปแบบไฟล์เอกสารการสมัคร ดังนี้

                  1) ใบสมัคร รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)

                  2) สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)

                  3) โครงร่างงานวิจัย (Proposal) รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf) และ

                       Microsoft  Word (.doc)

         6.3.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

                  (สำนักงานใหญ่) 3366 / 6 - 8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

                  กรุงเทพฯ 10110

         6.3.3 ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

7.แนวทางการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ

   7.1 ให้ในรูปแบบคะแนน

   7.2 เกณฑ์พิจารณา

         7.2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง คะแนนเต็ม 30 คะแนน

         7.2.2 ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์ คะแนนเต็ม 25 คะแนน

         7.2.3 ระเบียบวิธีการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

         7.2.4 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน

         7.2.5 โอกาสที่งานวิจัยจะทำให้สำเร็จ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

   7.3 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

8.รายละเอียดรางวัลทุนวิจัย

   โครงการนี้มีจำนวนเงินรางวัลทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท* (สี่แสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น

   8.1 ระดับปริญญาโท / เอก เงินรางวัลทุนวิจัยรวม 200,000 บาท แบ่งมอบให้ 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

   8.2 ระดับปริญญาตรี เงินรางวัลทุนวิจัยรวม 200,000 บาท แบ่งมอบให้ 10 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

   *ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรเงินทุนวิจัยตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

 
9.การจ่ายเงินรางวัลทุนวิจัย  แต่ละทุนจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

   ครั้งที่ 1 หลังการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทุนวิจัย  จะได้รับเงินเป็นจำนวน 70 % ของเงินรางวัลทุนวิจัย

              ที่ได้รับทั้งหมด

   ครั้งที่ 2 หลังจากส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งในรายงานมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อ

              “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” และ “บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด”  จะได้รับเงินอีกจำนวน 30 %

              ของเงินรางวัลทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด

 

10.เงื่อนไขประกอบในการเข้าร่วมโครงการ

     10.1 หากพบว่าโครงร่างงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด มีการคัดลอกหรือดัดแปลงแก้ไขจากต้นฉบับของผู้อื่น

             หรือเคยได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชนมาก่อน จะถือว่าผู้สมัครทำผิดกติกาและโครงร่างงานวิจัยนั้น

             เป็นโมฆะ หากเป็นกรณีที่ตรวจพบหลังจากที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยในการประกวดครั้งนี้แล้ว ผู้สมัคร

             จะต้องจ่ายเงินชดเชยคืนแก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 2 เท่า ของจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับ

     10.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     10.3 โครงร่างงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย  ทางบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่

             ในสื่อทุกประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมได้

     10.4 หากผู้วิจัยประสงค์จะขายลิขสิทธิ์งานวิจัย ขอให้ผู้วิจัยเสนอขายงานวิจัยฯ แก่บริษัท น้ำมันบริโภคไทย

             จำกัด เป็นที่แรก

Powered by MakeWebEasy.com