คณะกรรมการตัดสิน

ประธานคณะกรรมการ
image

1. คุณประวิทย์ สันติวัฒนา

    กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

รองประธานคณะกรรมการ
image

2. รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

    หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการสาขาโภชนาการ
image

3. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล

    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

image

4. ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล

    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)

    คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
image

5. รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

    อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

image

6. รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com